РЕШЕНИЕ

 

№…………….                                                  17.04.2012г.                       гр.Балчик

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Балчишкият районен съд                            граждански състав

На тринадесети март през две хиляди и дванадесета година в закрито заседание в следния състав:

                                                                       Председател: Ивелина Велчева

Секретар: С.Д.

Прокурор: без

Като разгледа докладваното от районен съдия Ивелина Велчева

Гражданско дело № 40 по описа за …2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

                Производството е образувано по предявена искова молба от И.Г.К. – И. ЕГН********** и И.И.И. ЕГН**********, двамата от гр.София, лично и като законни представители на  Я.И.И. ЕГН********** срещу „Албена”АД, к.к.Албена, представлявано от К.С. за заплащане на сумата от 20 000 лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди - болки и старадания на Я.И.И., ведно с лихва за забава върху горната сума считано от 01.11.2010 г. до датата на предявяване на иска в
размер на 463,59 лева, както и законната лихва върху главницата от датата на
предявяване на иска до окончателното и изплащане;
и за сумата от 5000 лева,
представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди - болки и
страдания на И.Г.К. - И., ведно с лихва за забава върху горната сума считано от 01.11.2010 г. до
датата на предявяване на иска в размер на 115, 90 лева, както и законната лихва
върху главницата от датата на предявяване на иска до окончателното и изплащане;
и за сумата от 5000лева, представляваща обезщетение
за причинени неимуществени вреди - болки и страдания на И.И.И., ведно с лихва за забава
върху горната сума считано от 01.11.2010 г. до датата на предявяване на иска в
размер на 115, 90 лева, както и законната лихва върху главницата от датата на
предявяване на иска до окончателното и изплащане.

В условията на евунтуалност за заплащане на горните суми, като обезщетения за причинени неимуществени вреди - болки и страдания в резултат на това, че басейна, като съоръжение, част от хотелския комплекс - собственост на „А." АД е бил необезопасен и като вещ е причинил описаните в обстоятелствената част неимуществени вреди.

В съдебно заседание на 13.03.2012г., съдът е допуснал изменение на исковете, като същите се считат предявени за 25000лв., вместо 20000лв. и за 2500,00лв., вместо 5000,00лв.

В представения по делото писмен отговор по чл.131 от ГПК и в съдебно заседание ответника намира иска за неоснователен и недоказан.

ДСП София редовно призовани не се явяват в съдебно заседание, не представят становище по исковете.

Съдът след преценка на събраните по делото доказателства, направените доводи прие за установено следното:

Ищците твърдят, че по силата на договор за организирано туристическо пътуване са пребивавали в курортен комплекс „Албена", хотел „Орлов" -собственост на ответника, в периода от 15.08.2010 г. до 20.08.2010 г. На 15.08.2010 г. към 17.00 часа И.И. и И.И. седели на масите непосредствено до басейна на хотела и И.И. установил, че малолетната им дъщеря на възраст 5 години лежи неподвижно в безсъзнание на дъното на открития басейн, в частта му където дълбочината е около 1, 50 метра. Същият  извадил от водата очевидно удавеното си дете и викнал за помощ. Отзовал се човек не пожелал да си даде личните данни и направил на детето изкуствено дишане. В резултат на това същото дошло в съзнание. След това детето било откарано в медицински център в КК..Албена", където му оказали мед.помощ. След това било транспортирано в MБAЛ – „Добрич" АД, където било хоспитализирано в детско отделение в незадоволително общо състояние, с дихателна недостатъчност. Поставена била диагноза „пневмонит от течности след субмерзио". Проведено било петдневно лечение на детето, като същото било изписано на 20.08.2010 г. През време на лечението майката прекарала 3 дни в болничното заведение като придружител на малкото си дете. От персонала на хотела било отправено предложение до ищците да им възстановят 70 % от стойността на предплатените 5 нощувки, като компенсация за причинените вреди.

По време на инцидента, на басейна не е имало воден спасител. Воден спасител се е появил на басейна чак на следващия ден. От хотела в последствие са обяснили, че спасителят бил болен и затова не е имало такъв на басейна.

Описаното по - горе увреждане на здравето на детето, придружено с опасност за живота му, както и преживените от родителите му болки и страдания /шок на бащата при вида на неподвижно лежащото на дъното на басейна момиченце, уплахата, че детето е починало, шок на майката, която започва да бяга вместо към изваденото си от водата дете в противоположна посока, страха за здравето на детето на двамата родители, очевидно несъстоялата се лятна почивка, обидното предложение от персонала на хотела/ са резултат от виновно бездействие на лице натоварено от „А." АД да осъществява функцията на воден спасител на басейна. Същият противоправно не е изпълнил задълженията си установени с нормите от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи - да наблюдава непрекъснато по време на дежурство къпещите се в поверения му за охрана район, като има постоянна готовност за предприемане на спасителна акция, да извърши спасителна акция при инцидент във водата и окаже първа помощ до пристигане на медицински специалист, да не допуска къпането на деца под 10-годишна възраст без придружител. Нещо повече, водният спасител изобщо не се е появил както при възникване на инцидента, така и след това. „А." АД не било осигурило спасител, който да осъществява водноспасителна дейност. От своя страна самият басейн като съоръжение е бил необезопасен. От по - далечната спрямо хотела страна, от където се влиза, дълбочината била около 80 см., след което рязко преминавала в дълбочина от 1, 50 м. без това да е било обозначено по някакъв начин.

Изложеното мотивирало ищците да предявят настоящите искове.

Ответникът твърди, че съгласно разпоредбите на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, било регламентирано задължението на всички посетители на водни площи да не допускат къпане в охраняеми водни площи на деца под 10 годишна възраст без придружител. Детето не е било и приготвено от родителите си за къпане в басейна с необходимите надуваеми пояс и плувки на ръцете. То било оставено  без надзор, наблюдение.

Според ответника, ищците сами не са изпълнили законовите изисквания за полагане на грижи към малолетно дете и са го поставили в опасност като са допуснали то да ползва басейн за възрастни без техния надзор и без да са го облекли в надуваеми обезопасителни жилетка и пояс, като по този начин са нарушили разпоредбите на закона за закрила на детето. Те не са желали детето да бъде отведено в болница в Добрич. Това станало по настояване на дежурния лекар.

Изложеното налага извода за ответника, че ищците са допуснали и предизвикали неприятният инцидент.

Басейнът на хотел „Орлов", според ответника бил безопасен - отговарял на всички технологични, строителни и експлоатационни изисквания за безопасната му експлоатация.

Ответникът оспорва причинно-следствената връзка между болките и страданията, които ищците са претърпели и поведение на ответното дружество.

Предявените искове черпят своето материалноправно основание в нормите на чл.45 и чл.50 от ЗЗД.

            Безспорно по делото, е че ответникът е собственик на хотелски комплекс и басейн „Орлов" в к.к.Албена, както и че ищците, са били настанени в хотел „Орлов" и са ползвали хотелски услуги, предоставени им от „А."АД в периода 15.08.2010 Г.-20.08.2010 г.

            На 15.08.2010г. ищцата Я.И.И. потънала в басейна на хотел „Орлов”. Попадането на течности в трахеята, бронхите и белите дробове довели до развитие на аспирационна пневмония – дихателна недостатъчност, установена при приемането в МБАЛ Добрич, и причинило разстройство на здравето, временно опасно за живота на детето. В тоя смисъл е заключението на вещото лице по съдебно – медицинската експертиза, което съдът приема като обективно и компетентно изготвено; приложената мед.документация и показанията на свидетелите Р.Р.А., Б.К.П., К.И.Б., С. А. Д., С.Т.П..   

            От показанията на свидетелите става явно, че към момента на инцидента на плувния басейн е нямало воден спасител, който да предприеме спасителна акция и окаже първа помощ на давещия се до пристигане на мед.помощ.

С това бездействие от страна на водния спасител, които ответникът твърди че е отсъствал поради заболяване, ответникът е извършил противоправно поведение, по смисъла на чл.49 от ЗЗД.

            Виновното бездействие и настъпилия вредоносен резултат - потъване на детето и последвалата аспирация, са в причинно – следствена връзка.

            В резултат на бездействието са причинени неимуществени вреди на малолетното дете, които подлежат на репариране. Като се отчетат обстоятелството, че се касае за средна телесна повреда и съдебната практика, съдът намира, че следва да уважи предявения иск до размер от 15000,00лв. В останалата част искът следва да се отхвърли като недоказан.

            Наличието на неоказан надзор, наблюдение от страна на родителите към детето по време на инцидента няма за правна последица намаляване на дължимото обезщетение поради съпричиняване.

            Законната лихва върху сумата следва да се присъди, считано от датата на увреждането – 15.08.2010г.

            По отношение на исковете на двамата родители за претърпени от тях неимуществени вреди:

            Съобразно Р№3172/72г. на първо г.о. и Р№1049/61г. на четвърто г.о. на ВС родителите на детето са трети на правоотношението за обезщетяване на вреди лица. Вредите им не са пряка и непосредствена последица от увреждането, поради което исковете им следва да се отхвърлят като неоснователни.

            Страните претендират разноски, които следва да се присъдят съобразно уважената и отхвърлената част от исковете.

Воден от изложеното, съдът

 

 

                                                           РЕШИ:

 

            ОСЪЖДА „Албена”АД, к.к.Албена, представлявано от К.С. да заплати на Я.И.И. ЕГН**********, чрез нейните родители и законни представители И.Г.К. – И. ЕГН********** и И.И.И. ЕГН**********, двамата от гр.София сумата в размер на 15000,00лв./петнадесет хиляди лева/, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди - болки и старадания на 15.08.2010г. в К.К.Албена, плувен басейн на хотел”Орлов”, ведно със законната лихва от датата на увреждането.

            ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до размер от 25000,00лв.

            ОТХВЪРЛЯ иска на И.Г.К. – И. ***, срещу „Албена”АД, к.к.Албена, представлявано от К.С. за заплащане на сумата от 2500,00/две хиляди  и петстотин/ лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди - болки и страдания на И.Г.К. - И., ведно с лихва за забава върху горната сума считано от 01.11.2010 г. до
датата на предявяване на иска в размер на 115, 90 лева, както и законната лихва
върху главницата от датата на предявяване на иска до окончателното и изплащане.

ОТХВЪРЛЯ иска на И.И.И. ЕГН********** от гр.София, срещу „Албена”АД, к.к.Албена, представлявано от К.С. за заплащане на сумата в размер на 2500,00/две хиляди  и петстотин/ лева,
представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди - болки и
страдания на И.И.И., ведно с лихва за забава
върху горната сума считано от 01.11.2010 г. до датата на предявяване на иска в
размер на 115, 90 лева, както и законната лихва върху главницата от датата на
предявяване на иска до окончателното и изплащане.

ОСЪЖДА  „Албена”АД, к.к.Албена, представлявано от К.С. да заплати на Я.И.И. ЕГН**********, чрез нейните родители и законни представители И.Г.К. – И. ЕГН********** и И.И.И. ЕГН**********, двамата от гр.София сумата в размер на 963,91лв./деветстотин шестдесет и три лева и деветдесет и една стотинки/, представляваща направените по делото разноски, съобразно уважената част от исковете.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Добричкия окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му.

                                                                      

Съдия:……