ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№…………

 

 

2012 г.                                                          Гр.Балчик

Балчишкият районен съд                                  Наказателен състав

На двадесет и четвърти януари                  Две хиляди и дванадесета година

В закрито заседание в следния състав:

Председател: ГАЛИН Г.

 

Секретар: СНЕЖАНКА ДЖАМБАЗОВА

като разгледа докладваното от съдия Галин Г. ЧН дело №23 по описа за 2012 година,за да се произнесе взе в предвид следното:

 

 

            Производството е по реда на чл.243 от НПК и е образувано по жалба от К.С.Й. ЕГН********** ***,чрез пълномощника си адв.П.Ч. ***,със съдебен адрес гр.В. бул.”В. В.”№** ет.* офис ***,внесена ,чрез Районна прокуратура-Балчик с придружително писмо с вх.№311 от 21.01.2012г.

Жалбата е срещу Постановление на Районна прокуратура-Балчик за прекратяване на досъдебно производство №274/11по описа на РУП-Балчик,издадено на 04.01.2012г.

            С жалбата се иска от съда да отмени постановлението за прекратяване на досъдебно производство №274/11по описа на РУП-Балчик,от 04.01.2012г.на прокурор Тодор Димов от Районна прокуратура-Балчик,с което е прекратено досъдебното производство срещу „Неизвестен извършител”.

Производството е образувано срещу Неизвестен извършител за извършено престъпление по чл.127 ал.1 от НК,изразяващо се в това,че :На 09.11.2011г.в двора на ДПБ-К.-с.К. Б.община е подпомогнал или склонил Д.Н.Й ЕГН********** *** към самоубийство и е последвало такова.

            Жалбата е постъпила в Районен съд-Балчик на 21.01.2012г.след като е била изпратена в Районна прокуратура-Балчик,пред която е депозирана с вх.№882/11 на 19.01.2012г.Към жалбата е приложено ДП№274/2011 по описа на РУП-Балчик.

Обжалваното постановление е връчено на жалбоподателката на 13.01.2012г.,видно от приложената обратна разписка.Жалбата е пусната по пощата,като видно от пощенското клеймо на плика това е станало на 17.01.2012г.В този смисъл жалбата е подадена в законоустановения седемдневен срок и е процесуално допустима за разглеждане.

            След като се запозна с изложеното и твърдяното в жалбата и материалите по ДП№274/11 по описа на РПУ-Балчик,съдът установи от фактическа страна следното:

            Досъдебното производството е образувано срещу Неизвестен извършител за това ,че  :На 09.11.2011г.в двора на ДПБ-К.-с.К. Б.община е подпомогнал или склонил Д.Н.Й ЕГН********** *** към самоубийство и е последвало такова-престъпление по чл.127 ал.1 от НК.

По делото се установява,че починалият Д.Н.Й от гр.Варна е страдал от заболяване-параноидна шизофриния и бил пациент,настанен на задължително лечение в ДПБ-К.с.К.,Б.община Д. област.

Й. страдала от това заболяване от 1993г.В болницата в с.К.той бил настанен на 02.09.2011г.

Жалбоподателката е негова майка и законен наследник.

Й. бил затворен и не общувал с никого в болницата,но също така и нямал регистрирани агресивни прояви.

            Поради ремонт на стаята в която бил настанен Й.,на 09.11.2011г.той ,заедно с други пациенти на болницата били изведени в двора на болницата за разходка

Около 16,20ч.друг пациент забелязал Д. Й. да виси обесен на въже от сезал,в изоставена постройка.

За случилото се била уведомена дежурната лекарка,която уведомила полицията.На място пристигнал полицейски екип ,който извършил оглед,а трупът бил изпратен за аутопсия в Съдебна медицина-Варна.

Според заключението по назначената съдебно-медицинска експертиза с вещо лице-д-р Емилия Каишева от МУ-Варна,непосредствената причина за настъпилата смърт на Д.Н.е Механична асфикция чрез обесване.Според експерта,обесването е станало преживе.По тялото и крайниците не са намерени следи от механични или други увреждания,които да имат отношение към смъртта.

            По делото  е разпитана майката на починалия-св.К.Й.,както и още един свидетел,а именно Р.Д.-фелдшер в ДПБ-К..

            Наблюдаващия прокурор-Тодор Димов приема,че не са налице данни за извършено престъпление по чл.127 ал.1 от НК,поради което достига до извода,че наказателното производство следва да бъде прекратено.

С постановление от 04.01.2012г.,на основание чл.243ал.1т.1във вр.чл.24 ал.1т.1във вр.чл.199 от НПК,наказателното производство по Досъдебно производство№274/2011по описа на РУП-Балчик е прекратено. 

            При така установеното,съдът приема от правна страна следното :

Жалбата е процесуално допустима,тъй като е подадена от надлежно лице,което попада в кръга на визираните в чл.243 ал.3 от НПК лица,на които законът дава възможност да предприемат действия по обжалване на прекратително прокурорско постановление в законоустановения срок.

            В производството ,като настоящото(по чл.243 ал.4 от НПК),законът е овластил съда да провери обосноваността и законосъобразността на прокурорско постановление,с което е прекратено наказателно производство.

В тази връзка,упражнявайки това свое правомощие,съдът може да потвърди постановлението

(чл.243 ал.5 т.1 от НПК),да измени постановлението относно основанията за прекратяване на наказателното производство и разпореждането с веществените доказателства(чл.243 ал.5т.2 от НПК) или да отмени постановлението и да върне делото на прокурора със задължителни указания относно прилагането на закона(чл.243ал.5т.3 от НПК).

            В изпълнение на горното,и след анализа на събраните доказателства по досъдебното производството,и изтъкнатите доводи в жалбата на Й.,съдът счита,че жалбата е процесуално допустима и разгледана по същество,основателна.

            Според съда при извършеното разследване не са събрани всички необходими доказателства,даващи възможност за обективно,всестранно и пълно разкриване на обективната истина .Не са спазени изискванията на чл.14 ал.1 от НПК.

 Разследващите органи, в пределите на своята компетентност, са длъжни да вземат всички мерки за разкриването на обективната истина, да сторят това по реда и със средствата, предвидени в НПК, и да формират вътрешното си убеждение въз основа на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото.

По делото са разпитани само двама свидетели.Съдът приема,че техните показания се недостатъчни и  непълни относно изясняването на фактическата обстановка .Не са събрани писмени доказателства относно престоя на починалия Д. Й. в ДПБ-К..

Според съда за пълното и обективно разследване е необходимо да се изяснят факти и обстоятелства относно,какво е било поведението на Йорданов в болницата,какво лечение му е било прилагано(какви медикаменти),да се изясни какво е било състоянието на Й. в конкретния ден-09.11.2012г.какъв е редът в болницата относно провежданите разходки в двора,как се осъществява контрола над болните когато са извън болничните стаи.Да се изясни,как е попаднало сезаловото въже в района на болницата.

Всички тези обстоятелства и факти според съда могат да бъдат изяснени чрез разпита на нови свидетели и събирането на нови,пълни и подробни гласни доказателства.Следва да се съберат и писмени доказателства ,относно лечението на Й. в ДПБ-К.

            Съдът счита,че атакуваното постановление следва да бъде отменено и да бъдат дадени задължителни указания на прокурора изразяващи се в събиране на доказателства ,установяващи или изключващи по категоричен начин наличието на данни за извършено престъпление по чл.127 ал.1 от НК,след пълно и всестранно изясняване на фактическата обстановка.

Водим от гореизложеното и на основание чл.243 ал.5 т.3 от НПК,

 

 

                                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

ОТМЕНЯ Постановление на Районна прокуратура-Балчик,от 04.01.2012г. за прекратяване на наказателното производство по Досъдебно производство№274/2011по описа на РУП-Балчик,с което,на основание чл.243 ал.1т.1във вр.чл.24 ал.1т.1във вр.чл.199 от НПК е прекратено производството срещу „Неизвестен извършител”,за това,че :На 09.11.2011г.в двора на ДПБ-К.-с.К.,Б.община,Д.област е подпомогнал или склонил Д.Н.Й ЕГН********** *** към самоубийство и такова е последвало-престъпление по чл.127 ал.1 от НК.

ДАВА УКАЗАНИЯ да се съберат допълнителни писмени и гласни доказателства установяващи или изключващи  наличието на данни за извършено престъпление по чл.127 ал.1 от НК,чрез всестранно и пълно изясняване на факти и обстоятелства, относно конкретната фактическа обстановка,а именно:Какво е било поведението на Й. в болницата,какво лечение му е било прилагано(какви медикаменти).Да се изясни какво е било състоянието на Й. в конкретния ден-09.11.2012г.Какъв е редът в болницата относно провежданите разходки в двора,как се осъществява контрола над болните когато са извън болничните стаи.Да се изясни,как е попаднало сезаловото въже в района на болницата   

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест пред Добричкия окръжен съд,в седемдневен срок от съобщението му до Районна прокуратура-Балчик и К.С.Й. ЕГН********** ***,чрез пълномощника си адв.П.Ч. ***,със съдебен адрес гр.В. бул.”В. В.”№** ет.* офис ***

 

 

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ   :