Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                   27.07.2017 г.                                        гр. Балчик

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд-Балчик                                                граждански състав          

на двадесет и седми юни               през две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                          Председател : Цонко Иванов

                                                                                                  Членове :

                                                                                                 Съдебни заседатели:

секретар Радостина Стоилова

прокурор

като  разгледа  докладваното от съдия Иванов

гр.дело № 455 по описа за 2016 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба от ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп“ ЕИК000694286 със седалище и адрес на управление гр.София, пл. Позитано № 5, представлявано от Р.Я.и К.Р., чрез адв. Д.Д. от ВАК, с адрес ***, офис 1 срещу Община Балчик представлявана от кмета Н.А.с адрес гр.Балчик, пл. 21 септември № 6 с правно основание чл.410, ал.1, т.1 от КЗ във вр. с чл.50 ЗЗД, цена на иска 494.14лв.

Ищеца чрез пълномощника си твърди, че на 19.08.2015 г., в гр. Балчик, в тъмната част на денонощието, при движение по ул. „18 - та”, водачът на МПС „Порше”, с per. № СА 9673 ХК, П.Р.Т. преминава през несигнализирана и необезопасена дупка на пътното платно. В резултат на произшествието на автомобила МПС „Порше”, с per. № СА 9673 ХК, собственост на П.Р.Т. са нанесени материални щети, изразяващи се в увредени-предна дясна гума и предна дясна джанта. Тези обстоятелства са отразени в Декларация за настъпване на застрахователно събитие по полица „Каско Стандарт” от И.В.А.. С полица № 4704150200001133, пострадалият автомобил е застрахован в ЗАД „БУЛСТРАД ВИГ” по застраховка “Булстрад Каско Стандарт” със срок на действие от 09.03.2015 г.-09.03.2016 г. По молба на И.В.А. в дружеството е заведена щета № 470415151537727. След оглед на щетите от експертите на дружеството с опис на претенция вх. № 51-01300-7908/15/27.08.2015 г. са установени следните повреди: предна дясна гума Pirelli PZero 235/35ZR19 DOT1214 с 80% остатъчна стойност-за подмяна и предна дясна лята джанта-за подмяна. От фактура № 9000006885, издадена на 18.09.2015 г. от „Овердрайв” АД е видно, че стойността на ремонта за възстановяване на увредения автомобил възлиза на 494.14 лева. С доклад от 26.04.2016 г. по щета № 470415151537727 ЗАД „Булстрад ВИГ” определя застрахователно обезщетение в размер на 494.14 лева, представляващо стойността за възстановяване на увредения автомобил, вследствие на ПТП от 19.08.2015 г. На 28.04.2016 г. ЗАД „Булстрад ВИГ” изплаща на собственика на застрахования автомобил П.Р.Т. сумата от 494.14 лева, представляващи определено застрахователно обезщетение за възстановяване на увредения автомобил. Съгласно чл. 400, ал. 1, т. 1 КЗ, във връзка с чл. 50 ЗЗД, след изплащане на застрахователно обезщетение ЗАД „БУЛСТРАД ВИГ” встъпва в правата на застрахования, с оглед репариране на изплатената щета. Пътят, на който е настъпило процесното ПТП, е общински. Съгласно чл. 31 от Закона за пътищата, изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществява от общините. Организирането на дейностите по поддържане на общинските пътища са задължение на съответната община, с оглед разпоредбата на чл. 48 от Правилника за прилагане на закона за пътищата (ППЗП), като поддържането включва: полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя и осъществяване на мерките за защита на неговите съоръжения и принадлежности. Налице са и други нормативно определени задължения на общините във връзка стопанисването на общинските пътищата: да организират движението по тях така, че да осигурят условия за бързо и сигурно придвижване (чл.3, ал.1 от ЗДвП); да поддържат пътищата в изправно състояние, сигнализират незабавно препятствията по тях и ги отстраняват във възможно най-кратък срок (чл. 167, ал. 1 от ЗДвП). Неизпълнението от длъжностните лица при общината на визираните горепосочени законови задълженията по поддържане на пътното платно в изправност или навременна сигнализация на съответна неизправност е причинило вредата и съответно ангажира отговорността на Община Балчик по чл. 50 ЗЗД, съобразно която собственикът и лицето, под чийто надзор се намират каквито и да са вещи, отговарят за вредите, произлезли от тях. С регресна покана изх. Л № 02056/25.05.2016 г., получена от Община Балчик с известие за доставяне № ИД PS 1000 034TN1 6 на 30.05.2016 г., ЗАД „Булстрад ВИГ” поканва ответника да възстанови изплатеното обезщетение, но плащане до този момент не е постъпило, което поражда правния интерес от настоящия иск. Моли  призоваване на съд и след като докаже исковата си претенция, съдът да постанови решение, с което на основание чл. 400, ал. 1, т. 1 от КЗ, вр. чл.50 ЗЗД да осъди Община Балчик да му заплати сумата: 494.14лева, изплатено застрахователно обезщетение по щета № 470415151537727 за МПС „Порше”, с per. № СА 9673 ХК; законната лихва върху главницата, считано от завеждането на исковата молба до окончателното изплащане на сумата и да му присъди направените съдебни и деловодни разноски, както и адвокатско възнаграждение на основание чл.78, ал.1 ГПК.

Ответника Община Балчик пл. 21 септември № 6, представлявана от Н.А.в качеството си на кмет в срока по чл.131 ГПК представя писмен отговор. Сочи, че застрахователно събитие следва да се доказва със съответни официални документи, съставени по надлежен ред - чл. 106, чл. 107 КЗ /в сила от 01.01.2016 г./; чл. 105, чл. 106 от отм.КЗ, вр. с чл. 271, чл. 272 отм. КЗ. Застрахователното събитие е настъпило на 19.08.2015 г. В тази връзка, съгласно §22 от КЗ ,обн. ДВ бр. 102 от 29.12.2015 г., доп. ДВ бр. 62 от 09.08.2016 г. „За застрахователните договори, сключени преди влизането в сила на този кодекс, се прилага част четвърта от отменения Кодекс за застраховането, освен ако страните договорят друго след влизането в сила на този кодекс”. Съгласно чл. 186 от тази част четвърта на КЗ/отм./ приетите от застрахователя общи условия са неразделна част от застрахователния договор, а за този вид договори /чл. 183, ал. 2 КЗ отм./ се прилагат общите правила на ТЗ и ЗЗД. По този повод-Заявление за изплащане на застрахователно обезщетение е подадено на 27.08.2015г.-при повече от 7-дневния срок за подаването му, при липса на посочено място и време на настъпване на щетата /посочено гр. Балчик/, както и уточняване обстоятелствата, при които е настъпила, подписано от лице-Асенов /?!/, в нарушение на клауза „Пълно Каско”, VIII, глава четвърта, т.VIII. /стр. 11/, глава четвърта, т. I /стр. 13/ от собствените Общи условия на застрахователя. Из заявление за изплащане на застрахователно обезщетение са попълнени бланковите реквизити - посочени са в полета А и Б данни за собственика на увреденото МПС и такива за заявителя на събитието. Не се сочат нито датата, нито часовото време. В поле Е „Свидетели на събитието” е посоченоняма”. Съпоставени, тези данни са в явно противоречие с изявлението в „нарочна” декларация в свободен текст, подписана от И.В.А.-като „свидетел на произшествието” /?!/м.д. - без дата/. За място на твърдяно настъпилото ПТП противоречиво в приложените документи се сочат съответно - цит. „ул. 18-та”, „в района на гр. Балчик”, „по главния асвалтов път”... Освен това в Декларация от И.В.А. е заявено, че органите на КАТ не са уведомени за „настъпилото произшествие”, т.е. събитието не е регистрирано пред компетентен орган, което е задължително изискване, по арг. на чл. 123, ал.1,т.3/липсва съгласие между страните по обстоятелствата, при които е настъпило произшествието/, чл. 125, т. 8 ЗДвП, чл. 271, ал. 3 и ал. 4 КЗ /отм,/ - в редакцията, действала към датата на застрахователното събитие, както и съгласно Общите условия на застрахователя. Евентуално наличният Протокол за ПТП би представлявал официален свидетелстващ документ според чл. 179 ГПК, като отразените в такъв документ факти биха били обект на пряка констатация на съставителя при посещаване на мястото на събитието, отразяване на материалните щети и фактическото състояние на автомобила. При липсата обаче на такъв протокол, невъзможно е установяването на причинно-следствената връзка между ПТП-то и вредите, т.к. заявлението за изплащане на обезщетение, а и декларацията на лицето Асенов - изхождат от едно и също лице, което е с правен интерес от постановяване на решение в негова ползаслучая и в полза на застрахователя - ищец/. Видно от писмените данни, застрахованият не е извършил и надлежно уведомяване за застрахователното събитие в регламентирания за това срок, съгласно нормата на чл. 403 КЗ /сега действащия/, респ. чл. 206 КЗ /отм./. При горната фактическа обстановка, при липсата на участие в протеклото пред застрахователя производство и изявления за каквито и да било факти по настъпване застрахователното събитие от страна на собственика на управляваното МПС, хипотетично твърде вероятно е същото да е било управлявано от неправоспособен водач-без свидетелство за управление на МПС. Липсват приложени задължително изискуемите се съгласно ОУ на застрахователя документи-свидетелство за правоуправление на водача, управлявал МПС при настъпването на застрахователното събитие; документи, които доказват събитието; талон за преминат годишен технически преглед /в доказателство за поначало изправността на процесното МПС/... При наведените твърдения, че е нанесена щета по автомобила от несигнализирана и необезопасена дупка на пътно платно, а общината в качеството си на собственик на общинските пътища/улици по силата на ЗОС и ЗДвП е длъжна да поддържа в изправност повереното й имущество, то не става ясно, по какъв начин са безспорно доказани механизмът, времето и изобщо мястото на настъпилото ПТП и действително наличието на дупка, за която да няма предприети действия по евентуални сигнализация, обозначаване и обезопасяване, както и причинно-следствена връзка между евентуално наличието на препятствие на пътното платно /което без съмнение да е част от път, находящ се в границите на урбанизираните територии и селищните образувания за да е общинска собственост, а не участък от републиканската пътна мрежа или пък частен път, по смисъла на ЗП / и претърпяната имуществена вреда. Няма приложен свидетелстващ документ, удостоверяващ наведените обстоятелства, който да има обвързваща материална доказателствена сила. Съгл. глава Четвърта, т. I, 6.3. от ОУ „За щети по гумите, джантите и декоративните тасове на автомобила, в случаите, когато уврежданията са в резултат на преминаване през дупки и неравности на пътното платно, Застрахователят обезщетява до две увредени гуми или джанти и/или тасове в срока на действие на полицата, след представяне на писмени свидетелски показания на лице, различно от Застрахования или упълномощен водач на МПС”.Застрахователят също не е положил усилия да изясни за себе си фактите и обстоятелствата по настъпване на твърдяното застрахователно събитие. Липсва документ, установяващ действителната щета и как е извършена, респ. обоснована нейната калкулация. Приложените не съответстват на заявената сума. За да се докаже противоправно действие от страна на общината /а не на Агенция „Пътна инфраструктура”, задължена да поддържа републиканските пътища - например/, е необходимо да се установи собствеността върху конкретния участък от пътя, а именно дали той е общински или републикански. При оскъдните данни за място, време и обстоятелства при настъпване на събитието - из Заявлението за изплащане на обезщетение - „гр. Балчик” и „саморъчната” ?! декларация на лицето И.В.А. /без дата на декларацията/, а същия едновременно и подател на Заявлението за изплащане на обезщетение - в декларацията посочено цит. „по главния асфалтов път”..., в този им обем и съдържание, данните не обосновават извод за наличие на противоправно поведение у ответника в наше лице при твърдяния от ищцовата страна смисъл, най-малкото, защото не се установява изобщо местоположението на твърдяната неравност и дупка!!! Съгласно Решение №236 на МС от 13.04.2007 г. е утвърден списък на общинските пътища на територията на Република България. При тази индивидуализация на мястото на настъпване на ПТП от ищцова страна, невъзможно е да се приеме, на първо място, че мястото на ПТП е доказано по несъмнен начин, а на следващо, да се заключи, че то безспорно е обект /или в обект/ с конкретен индивидуализиращ го номер съгласно посоченото решение на МС, стопанисван именно от Община Балчик. На следващо място - към исковата молба освен вече посочените редица изискуеми се по смисъла на закон и на ОУ на застрахователя, но липсващи документи, не са представени и доказателства за заплащането на първа, втора и трета вноски от премията при договореното разсрочено плащане /видно от екземпляра полица/, поради което не се установява правното действие изобщо на застрахователния договор и валидността му към момента на застрахователното събитие, респ. и изплащане на щетата. Липсата на валидно застрахователно правоотношение се явява пречка за завеждане и разглеждане на щетата от страна на застрахователя, което пък се явява съществен елемент от фактическия състав на регресната претенция. Поетите между страните застраховател и застрахован задължения имат силата на закон и с оглед изложеното, при липсата на доказано валидно застрахователно правоотношение, то няма да има и как застрахователят да се суброгира в правата на увредения, за да предявява настоящия иск. Предвид изложеното, правото на защита на ответника в лицето на Община Балчик е нарушено и е в невъзможност да представи доказателства, опровергаващи ищцовите твърдения, нито такива за наличието на съпричиняване за настъпилата щета от водача на МПС, като несъобразена скорост, неотчитане пътната обстановка, маркировка и сигнализация по см. на ЗДвП, управляване на автомобила от водач, след употребата на алкохол и/или други упойващи вещества, от неправоспособно лице и други възможни... Въпреки това, предвид преклузията по см. на ГПК, настоящо предявява възражение за съпричиняване настъпилата щета от страна на водача на процесното увредено МПС. Оспорва истинността на представените от ищеца доказателства-заявление за изплащане на застрахователно обезщетение по застраховка „Каско” и декларация за настъпване на застрахователно събитие по полица „Каско Стандарт” от И.В.А. - по настоящо изложените съображения за това. Счита, че съдът не следва да ги приема и кредитира. Освен това намира, че при възлагане на задача по поисканата съдебно-техническа експертиза, съобразно правилата на материалния и процесуалния закон, следва ищецът да посочи доказателствената база, въз основа на която да работи и изгради изводите си вещото лице - снимков материал, който да е приет надлежно като доказателство по делото и да е известен за Община Балчик, от който снимков материал да може да се направи категоричен и еднозначен извод, че всички снимки касаят един и същи и именно процесния автомобил, при удостоверяване от съответното длъжностно лице при ищеца, изготвило този снимков материал, с времето на изготвяне. Всички значими обстоятелства, свързани с твърдяно претърпяното ПТП следва да бъдат установени от ищеца, за да бъде изяснена отговорността на ответника /а и в чие лице е изобщо тя/, доколкото същата не възниква автоматично, а следва да бъде доказана по категоричен начин за всеки конкретен случай. За да бъде уважен настоящият иск, следва да бъде установено кумулативното наличие на следните всички предпоставки: 1. причинена вреда; 2. противоправно поведение на причинителя на вредата; 3. причинно-следствена връзка между поведението и вредоносния резултат; 4. виновно поведение на причинителя; 5. увреденото лице да има сключен договор за имуществена застраховка, покриваща риск, който включва и причинената вреда; 6. застрахователят да е изплатил на застрахования застрахователно обезщетение; 7. изплатилият обезщетението застраховател да не е получил обратно заплатената сума. Моли за да се прецени категорично дали щетата - спукване на гумата, е резултат от попадане в дупка, вещото лице /в аналогичен съдебен процес/ е посочило, че трябва да има информация за дълбочината на дупката, за характера на ръбовете й и т.н., както и за скоростта на движение на лекия автомобил /съгл. с.п. - напр. мотивите на Решение №112 от 16.03.2015 г. по г. д. №1609/2014 г. на PC - Кюстендил/, както и дали стойността на щетата, преценена с оглед износването на гумата съответства на изплатената сума. Моли да се отхвърли изцяло недоказаната и неоснователна искова претенция. Моли присъждане сторените по делото разноски, включая следващото се юр.к. възнаграждение за процесуално представителство. По отношение претенцията на ищцовата страна за присъждане адвокатско възнаграждение, предявява възражение за прекомерност и моли да се редуцира до нормативно предвидения минимален размер.

От събраните по делото доказателства съдът установи следното: От показанията на св.Т. не става ясно как е объркал пътя. Твърденията му, че се отбил вляво при влизането сив гр.Балчик не кореспондира със заключението на вещото лице по назначената, изслушана и приета СТЕ и доказателствата по делото. Служебно известно е на съда, че са налице указателни табели и не невъзможно при управление с допустимата според ограничителните знаци скорост да не бъдат забелязани указателните табели.Също е известно на съда, че урбанизираните територии и вилни зони на гр.Балчик за с силно влошено пътна мрежа или липсата на такава. Така е и с много улици в самия град Балчик. Безспорно е налице при планиран маршрут от св.Т. до сочения от него комплекс „Blacksearama golf“ водача да се отклони от главния път и навлезе във безспорно установената в.з.“Сборно място“, както се твърди. Прекия маршрут за достигане комплекса е гл.път Е 87 по който водача Т. не се е движел, но доказателства защо е ползвал друг маршрут не се събраха. Не се събраха и доказателства за твърдяното от ответника съпричиняване на вредата. Стойността на ремонта в.л. определя на 586.36лв.

Безспорно е, че ул.18-то във в.з. „Сборно място“ представлява публична общинска собственост. Нямо спор, че за произшествието констативен протокол не е съставен. Водача е сменил повредената гума с резервната и продължил пътя си. Същия е управлявал автомобила при произшествието и има непосредствени впечатления за случилото се. Св.Т. е дал показания пред съд, под страх от наказателна отговорност и доколкото застрахователното обезщетение е вече изплатено, той е незаинтересован от изхода на спора между страните в настоящото производство. Съдът приема показанията му за обективни и верни за да бъде обоснован извод, че на 19.08.2015 г. при управление на л.а. „PORSCHE CAYMAN S“ с рег. № Сѝ 96 73 ХК в гр.Балчик в.з. „Сборно място“ ул. 18, преминава през неравност на пътното платно за движение изразяващо се в пропадане/дупка/. В резултат на това са повредени предна дясна джанта и монтираната върху нея гума. Няма спор, че е налице съществуването на застрахователно правоотношение между ищеца и св.Т., както и изплащане на застрахователното обезщетение. Не се спори и факта, че ответника, чрез съответните длъжностни лица носи отговорност за поддръжка на пътното платно където е настъпило процесното ПТП. Ответника не доказа, че не е собственик на процесния път и че е сигнализирал мястото, че е в ремонт или по друг начин с цел избягване сочената дупка в пътното платно. Според § 1, т. 19 от ДР на ППЗДвП, "препятствие на пътя" е нарушаване целостта на пътното покритие, както и предмети, вещества или други подобни, които се намират на пътя и създават опасност за движението и задължение е на длъжностните лица при Община Балчик своевременно да ги установяват и сигнализират до отстраняване препятствието.

С оглед изложеното съдът приема, че иска е доказан и следва да се уважи. Следва да се уважи и претендираните от ищеца разноски за тази инстанция.

Водим от горното съдът

 

Р Е Ш И :        

 

ОСЪЖДА Община Балчик, Булстат: 000852544, пл. 21-ви септември № 6, представлявана от Н.А., като кмет на Община Балчик да заплати на ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп“ ЕИК000694286 със седалище и адрес на управление гр.София, пл. Позитано № 5, представлявано от Р.Я.и К.Р. сумата от 494.14лв.(четиристотин деветдесет и четири лева и 14стотинки), ведно със законната лихва върху нея, считано от 29.09.2016 г. до окончателното му изплащане представляваща изплатено застрахователно обезщетение по щета за претърпени имуществени вреди върху лек автомобил л.а. „PORSCHE CAYMAN S“ с рег. № Сѝ 96 73 ХК, на улица 18-та във в.з. „Сборно място“, гр.Балчик-собственост на Община Балчик.

ОСЪЖДА Община Балчик, Булстат: 000852544, пл. 21-ви септември № 6, представлявана от Н.А., като кмет на Община Балчик да заплати на ЗАД „Булстрад Виена иншурънс груп“ ЕИК000694286 със седалище и адрес на управление гр.София, пл. Позитано № 5, представлявано от Р.Я.и К.Р. сумата от 627 лв.(шестстотин двадесет и седемлева), представляващи направените по делото разноски.

Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред Окръжен съд - Добрич в двуседмичен срок от връчването му.

 

                                                                         

                                                                                                          Съдия :