ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№…………

 

 

2017 г.                                                          Гр.Балчик

Балчишкият районен съд                                  Наказателен състав

На двадесет и осми ноември                                               Две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

Председател: ГАЛИН ГЕОРГИЕВ

 

Секретар: МАЯ ЕНЕВА

като разгледа докладваното от съдия Галин Георгиев ЧН дело №355 по описа за 2017 година,за да се произнесе взе в предвид следното:

 

В Районен съд-Балчик е образувано АНХД№355/2017по описа на съда.

Постъпила е преписка с Рег.№4183 на27.11.2017год.изпратена от Началника на Ру на МВР-Балчик,по повод издаден Фиш за налагане на Глоба Серия М №0248564,издаден на 03.11.2017год. от С. Ст.И. Мл.ПИ в РУ на МВР-Балчик срещу Г.Ф.Б. ЕГН********** ***,за неправилно паркиране на МПС,марка Фолксваген Транспортер с Рег.№В8821ВК.

Фишът е издаден в условията на чл.186 ал.3 от ЗДвП.Екземпляр от фиша е залепен на стъклото на автомобила и екземпляр от него е изпратен на Б..Видно от обратната разписка,фишът е получен от Б. на 08.11.2017год.

      Управлявалия автомобила водач П.М.Р.,вижда залепения на стъклото фиш и на 09.11.2017год.депозира в деловодството на РУ на МВР-Балчик, писмена молба,с която твърди,че той е управлявал автомобила на процесната дата-03.11.2017год.,че не е съгласен с нарушението и моли да се издаде АУАН.Началникът на РУ на МВР-Балчик,отговаря на Ралев с писмо от 17.11.2017год.с което го уведомява,че не  уважил неговите възражения.

      На 16.11.2017год.в деловодството на РУ на МВР-Балчик е внесена писмена молба от адв.С.К.С.-***,като процесуален представител на Г.Ф.Б. и Ж.И.Ж.,с която се оспорва нарушението описано в процесния фиш и се отправя молба за съставяне на АУАН.

      Началникът на РУ на МВР-Балчик е приел ,че в случая се касае за жалба срещу процесния Фиш,поради което е изпратил преписката в Районен съд-Балчик.

      Съдът след преценка на приложените по делото писмени доказателства,прие за установена следната фактическа обстановка:

      Съдът приема,че в случая не се касае за жалба срещу издадения фиш,относно съдебно обжалване.Според съда се касае за молба с която се оспорва извършеното нарушение и се иска от Началника на Ру на МВР-Балчик,издаване на АУАН.

Дори да се приеме,че се касае за жалба срещу фиш,за съдебно обжалване,с оглед незаконосъобразност на фиша,то тя би била недопустима.

Съгласно разпоредбата на чл.186 ал.1 от ЗДвП,за административни нарушения, които са установени в момента на извършването им и за които не е предвидено наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, на мястото на нарушението може да бъде наложена с фиш глоба или в минималния размер, или в размера, посочен в административно-наказателната разпоредба за съответното нарушение.

Съгласно чл.186 ал.3 от ЗДвП фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай фишът се издава на собственика на моторното превозно средство, като първият екземпляр му се изпраща, а втория и  третият екземпляр остават за съхранение в службата за контрол. Към моторното превозно средство се закрепва уведомление, в което се посочват мястото и времето на нарушението, моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, нарушените разпоредби, размерът на глобата, срокът, сметката или мястото за доброволното й заплащане. Закрепването на уведомлението към моторното превозно средство се смята за връчване на фиша.

Съгласно разпоредбата на  чл.186 ал.2 от ЗДвП на лице, което оспорва извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба или откаже да подпише фиша, се съставя акт. Оспорването следва да бъде насочено спрямо административно наказващия орган, съставил фиша. Своевременно предприетото оспорване, изключва възможността, фишът сам по себе си, да породи каквито и да е правни последици по отношение на неговия адресат. Обратно, за издателя на фиша, то създава задължение или да състави акт за установяване на административно нарушение или пък да откаже да състави такъв акт. Съответно, ако бъде съставен АУАН, то същият заедно с цялата преписка, следва при условията на чл.44 ал.3 от ЗАНН да бъде изпратен на съответния компетентен наказващ орган. Едва ако бъде издадено наказателно постановление, то вече ще може да бъде обжалвано от неговия адресат пред съда по реда на Раздел V от ЗАНН.

В конкретния случай процесният фиш е издаден в хипотезата на чл.186 ал.3 от ЗДвП и не е сред актовете, които подлежат на съдебен контрол. Нормата на чл.59 ал.1 от ЗАНН изрично предвижда, че на обжалване пред съд подлежат наказателните постановления и електронните фишове. Обхватът на актовете подлежащи на съдебно обжалване, не може да бъде разширяван. В този смисъл съдът приема, че наложената глоба с фиш не подлежи на съдебен контрол.

Съгласно разпоредбата на чл.186 ал.3 от ЗДвП фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай първият екземпляр от фиша се закрепва към моторното превозно средство, като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия. Закрепването на фиша към моторното превозно средство е равносилно на връчването му. Вторият екземпляр се изпраща по пощата, а третият екземпляр остава за съхранение в службата за контрол. Именно защото фишът се съставя в отсъствието на нарушителя, законодателят е приел гаранции за това, че той следва да се уведоми, освен чрез закрепяне към МПС - то, и по пощата за съставения фиш, като това гарантира правото му на защита по -нататък. От друга страна, по делото е безспорно, че жалбоподателят е узнал за съставения му фиш, с оглед подадената жалба срещу конкретен фиш.

        Обстоятелството, че фишът бил съставен в отсъствие на нарушителя и при наличие на законовите предпоставки за това не променя извода, че лицето не остава лишено от възможността впоследствие да възрази срещу нарушението или размера на глобата, както предвиждат чл.39 ал.3 от ЗАНН и чл.186 ал.2 от ЗДвП, чието приложение не се изключва от тълкуването на ал. 3 на този законов текст. Напротив, при положение, че фишът се съставя в отсъствие на нарушителя е необходимо да се създадат гаранции за защита. В тази връзка депозираната до съда молба следва да се приеме като оспорване на нарушението, както и за отказ да се плати глобата, съобразно чл.186 ал.2 от ЗДвП и чл.39 ал.3 от ЗАНН, поради което за описаното нарушение законосъобразното протичане на процедурата по установяване на процесното нарушение би било преценка от административно наказващия орган,относно съставянето на акт за установяване на нарушение, респективно  евентуално издаване на наказателно постановление. Следователно, в случаят не е налице образувано административно наказателно производство, доколкото последното се образува със съставянето на АУАН, а като последица липсва издаден санкционен акт, по смисъла на чл.59 ал.1 от ЗАНН, който да подлежи на самостоятелно обжалване. Такива санкционни актове са наказателното постановление и електронният фиш, за разлика от процесното известие за налагане на глоба с фиш, което не съставлява подобен акт подлежащ на обжалване. Въпреки, че по последици в хипотезата липса на доброволно изпълнение по чл.186 ал.7 от ЗДвП,се приравнява на влязло в сила НП, то очевидно се има предвид случаите на издаване на фиш в присъствие на нарушителя и при подписването му от последния. При това положение,  подадената жалба против глоба с фиш се явява на този етап недопустима, тъй като всъщност има характера на възражение и следва да се остави без разглеждане от съда, а производството по делото – прекратено, без да се коментира приложим ли е въобще по отношение на жалбата срещу атакувания фиш, срокът за обжалване на НП и ел. фиш по ЗАНН. Налице е хипотезата по чл.186 ал.2 от ЗДвП и чл.39 ал.3 от ЗАНН, поради което жалбата, ведно с цялата преписка следва да се изпрати по компетентност на Началника на РУ на МВР-Балчик  за произнасяне по нея и по преценка на органа - за съставяне на АУАН, където да бъде установена и самоличността на лицето,което се твърди, че е допуснало нарушение – собственика на МПС или лицето, комуто последният е предоставил управлението на същото /конкретния водач на МПС/, респ. да се обезпечи неговото участие в производството, а след преценка от компетентния орган да бъде издадено и съответно НП.Следва да се прецени и дали молбата за оспорване на нарушението е подадена в законовия срок.

В преписката липсва изричен акт относно молбата с Рег.№240000-4753от 16.11.2017год.на деловодството на РУ на МВР-Балчик,относно преценка на изложените в нея съображения за оспорване на нарушението и отправено искане за издаване на АУАН.

      Водим от гореизложеното,съдът,

 

 

                             О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата(молбата) с Рег.№240000-4753от 16.11.2017год.на деловодството на РУ на МВР-Балчик,подадена от адв.С.К.С.-***,като процесуален представител на Г.Ф.Б. ЕГН********** и Ж.И.Ж. ЕГН**********  против  известие за глоба, наложена с фиш №0248564 Серия М от 03.11.2017 г. издаден от Мл.ПИ Стефан Ст.И. от РУ на МВР-Балчик, като процесуално НЕДОПУСТИМА.

         ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АНД №355/2017 по описа на РС-гр.Балчик

         ИЗПРАЩА делото като преписка на РУ на МВР – гр. Балчик  по компетентност за преценка дали да се издаде акт за установяване на административно нарушение и съответно наказателно постановление или да не се съставят актове от посочения вид.

         След влизане в сила на настоящия съдебен акт, преписката да се изпрати на Началника на РУ на МВР-Балчик.

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва от страните с частна жалба, в седмодневен срок от съобщаването му, чрез РАЙОНЕН СЪД-Балчик, пред АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД- град Добрич.

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ :