Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                         12.03.2018 г.                                        гр. Балчик

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд-Балчик                                                граждански състав         

на дванадесети февруари                                   през две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                                  Председател: Цонко И.

                                                                                                  Членове:

                                                                                                 Съдебни заседатели:

секретар Радостина Стоилова

прокурор

като  разгледа  докладваното от съдия И.

гр.дело № 140 по описа за 2016г. и за да се произнесе взе предвид следното:

             Производството е образувано по постъпила искова молба от „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД ЕИК:103533691, седалище и адрес на управление гр.Варна, бул. «Владислав Варненчик» 258, Варна Тауърс кула Г, представлявано от Боряна Пенева, Пламен Стоянов Стефанов, Я. Димитрова, Г.Коршия, срещу Т.С.В., с ЕГН **********, и К.И.Н., с ЕГН **********, двете с посочен адрес: ***, с иск по чл.124 ГПК, чл.79 ЗЗД и 86 ЗЗД и цена 104.66лв.-главница, и 46.89лв. мораторна лихва.

По време на отстраняване нередовностите по исковата молба с доказателствата се събраха такива за ответника Т.С.В., с ЕГН**********,***, че е починала на 22.09.2016 г. Съдът е прекратил производството по отношение на починалата и е конституирал нейните правоприемници-наследници, а именно: М.И.К., с ЕГН:**********,***; С.И.К., с ЕГН:**********,***; Д.И.К., с ЕГН:**********,***; М.И.Н., с ЕГН:**********,***; Л.И.К., с ЕГН:**********,***; В.И.К., с ЕГН:**********,***. Моли съдът да осъди да заплатят на ищеца ответниците М.И.К., с ЕГН:**********,***; С.И.К., с ЕГН:**********,***; Д.И.К., с ЕГН:**********,***; М.И.Н., с ЕГН:**********,***; Л.И.К., с ЕГН:**********,***; В.И.К., с ЕГН:**********,***  разделно, всеки поотделно, съразмерно предявената искова претенция от наследствения дял на Т.В. или сумата от по 104.66 лв. (сто и четири лева и шестдесет и шест стотинки) представляваща 1/18 от главница по издадени фактури 29.01.2010 г.-28.12.2012 г. и 46.89лв.(четиридесет и шест лева и осемдесет и девет стотинки) представляваща 1/18 сбора от мораторната лихва на всяка фактура от падежа й до 19.02.2016 г., посочени подробно в извлечение от сметка на ответника по кл. № 1200118163 към същата дата, както и законна лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на задължението, ведно с направените съдебни разноски по настоящото дело, съобразно разпоредбата на чл.5, ал.1 от Закона за наследството. От ответника К.И.Н., ЕГН:**********, претендира да бъде осъдена за сумата от 104.66 лв. (сто и четири лева и шестдесет и шест стотинки) представляваща 1/18 от главница по издадени фактури 29.01.2010г.-28.12.2012г. и 46.89лв.(четиридесет и шест лева и осемдесет и девет стотинки) представляваща 1/18 сбора от мораторната лихва на всяка фактура от падежа й до 19.02.2016г., посочени подробно в извлечение от сметка на ответника по кл. № 1200118163 към същата дата, както и законна лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на задължението, ведно с направените съдебни разноски по настоящото дело. Моли съдът да не приема възражение за настъпила погасителна давност. Моли постановяване на неприсъствено решение по отношение на неподалите писмен отговор и неявили се в първото съдебно заседание. Моли присъждане юрисконсултско възнаграждение на основание чл. 78. ал. 8 от ГПК. На основание чл. 78. ал. 5 от ГПК прави възражение за прекономерност на претендираното от насрещната страна възнаграждение за адвокат.

Ответникът К.И.Н., с ЕГН**********,***, и настоящ адрес ***, чрез назначения й особен представител адв. Д.С.-К. оспорва исковата претенция като погасена по давност нея.

Ответникът М.И.Н., с ЕГН:**********,***, в указания от съда срок по чл.131 ГПК не депозира писмен отговор, не се явява в съдебно заседание и не взема отношение по исковата претенция.

Ответникът Л.И.К., с ЕГН:**********,***, в указания от съда срок по чл.131 ГПК не депозира писмен отговор, не се явява в съдебно заседание и не взема отношение по исковата претенция.

Ответникът Д.И.К., с ЕГН:**********,***, в указания от съда срок по чл.131 ГПК не депозира писмен отговор, не се явява в съдебно заседание и не взема отношение по исковата претенция.

Ответникът С.И.К., с ЕГН:**********,***, в указания от съда срок по чл.131 ГПК не депозира писмен отговор, не се явява в съдебно заседание и не взема отношение по исковата претенция.

Ответникът М.И.К., с ЕГН:**********,***, в указания от съда срок по чл.131 ГПК не депозира писмен отговор, не се явява в съдебно заседание и не взема отношение по исковата претенция.

Ответникът В.И.К., с ЕГН:**********,***, чрез назначения особен представител адв. К. ***, оспорва исковата претенция като погасена по давност спрямо него.

            Съдът, като взе предвид доказателствата, становищата на страните и изслушаната и приета ССчЕ прие за установено: Не се спори, че наследодателя на страните е ползвал обект в с.Оброчище с кл. № и аб. № и е ползвал ел. енергия доставяна от ищцовото дружество. Оспорва се от ответниците К.Н. и В.К., чрез назначените им от съда особени представители претендираното вземане по издадените фактури като погасено по давност. След назначаване ССчЕ и депозирането й в съда ищеца с писмена молба от 09.02.2018г. моли, доколкото ответниците са били извършили плащане на част задълженията за главница в размер на 1675.38лв. и мораторна лихва в размер на 786.11лв. след образуване на настоящото исково производство/20.01.2017г./ да се отхвърли иска до размера на плащането на това основание. Този факт се констатира след като вещото лице започва издирване документите за процесния абонатен №, а не от служителите на ищцовото дружество. Приетата от съда ССчЕ съдът приема за компетентно извършено и установяваща действителния размер на дължимите суми, а не тези претендирани от ищеца. Ищеца моли съда да осъди ответниците да заплатят останалата незаплатена сума в общ размер на 208.56лв.–главница и 57.97лв.–мораторна лихва, които претендира разделно, съразмерно наследствения дял на М.И.К., ЕГН: **********; С.И.К., ЕГН: **********; Д.И.К.. ЕГН: **********; М.И.Н., ЕГН:**********; Л.И.К., ЕГН:**********; В.И.К., ЕГН:**********; К.И.Н., ЕГН:**********, или сума от 11.59 лв. (единадесет лева и 59 стотинки) представляващо 1/18 от главница по издадени фактури 29.01.2010 г. - 31.03.2010 г. и 3.22 лв. (три лева и 22 стотинки), представляваща 1/18 сбора от мораторната лихва на всяка фактура от падежа й до 19.02.2016г., посочени подробно в извлечение от сметка по кл. № 1200118163 към същата дата, както и законна лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на задължението, ведно с направените съдебни разноски по настоящото дело. Посочва, че във връзка с обстоятелството, че в срока по чл.131 от ГПК ответниците М.И.К., ЕГН:**********, С.И.К., ЕГН:**********, Д.И.К., ЕГН:**********, М.И.Н., ЕГН:**********; Л.И.К., ЕГН:**********, не дават отговор, не оспорват предявените искове, не сочат доказателства, моли, ако същите не се явят в заседание, без да са направили искане за разглеждане на делото в тяхно отсъствие, и на основание чл.238, ал.1 от ГПК, съдът да постанови неприсъствено решение срещу тях, като присъдите и направените съдебно-деловодни разноски по настоящото дело, за което представя и списък на разноските.

Съдът приема за основателни възраженията на особените представители на ответниците К.Н. и В.К., за погасено по давност претендираното вземане касаещо издадени фактури за периода 29.01.2010 г. - 31.03.2010 г. Практиката на съдилищата за периодичните вземания е категорична в тази насока и бездействието на кредитора облагодетелства длъжника и това юристите на ищеца го знаят. С оглед на това следва да се отхвърли исковата претенция по отношение на двамата като погасена по давност.

Налице са предпоставките на чл. 239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение по отношение останалите ответници и следва да се уважи исковата претенция така както е по ССчЕ, като за разликата по първоначално претендирания размер да бъде отхвърлена, като недоказана.

По претендираните разноски, следва да се уважат такива на ищеца съобразно уважената част на исковите суми.

Воден от изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСЪЖДА М.И.Н., с ЕГН:**********,***, Л.И.К., с ЕГН:**********,***, Д.И.К., с ЕГН:**********,***, С.И.К. с ЕГН:**********,***, и М.И.К., с ЕГН:**********,***, всеки поотделно да заплати на „Енерго-Про Продажби” АД ЕИК:103533691, седалище и адрес на управление гр.Варна, бул.Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс кула Г, представлявано от Боряна Пенева, Пламен Стоянов Стефанов, Я. Димитрова, Г. Коршия сума от 11.59 лв. (единадесет лева и 59 стотинки) представляваща 1/18 от главница по издадени фактури за периода 29.01.2010 г. - 31.03.2010 г. и сумата от 3.22 лв. (три лева и 22 стотинки), представляваща 1/18 сбора от мораторната лихва на всяка фактура от падежа й до 19.02.2016г., по сметка, по кл. № 1200118163, както и законна лихва от 28.03.2016г. на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на задължението, като отхвърля за всеки за разликата до 104.66лв. – главница, и 46.89лв. - лихва забава, като недоказана.

ОСЪЖДА М.И.К., ЕГН:**********, С.И.К., ЕГН:**********, Д.И.К., ЕГН:**********, М.И.Н., ЕГН:**********; Л.И.К., ЕГН:**********, да заплатят солидарно на „Енерго-Про Продажби” АД, ЕИК:103533691, разноски за тази инстанция в размер на 183.98 лв.

Отхвърля като погасени по давност претендираната сума от 11.59 лв. (единадесет лева и 59 стотинки), представляваща 1/18 от главница по издадени фактури за периода 29.01.2010 г. - 31.03.2010 г. и сумата от 3.22 лв. (три лева и 22 стотинки) представляваща 1/18 сбора от мораторната лихва на всяка фактура от падежа й до 19.02.2016г., по сметка, по кл. № 1200118163, както и законна лихва от 28.03.2016 г. на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на задължението срещу К.И.Н., с ЕГН**********,***, и настоящ адрес ***, и В.И.К., с ЕГН:**********,***.

Решението с което са отхвърлени като погасени по давност исковете подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - Добрич в двуседмичен срок от връчването му.

 

 

                                                                                      Съдия: