РЕШЕНИЕ

 

№…………….                                 10.04.2018 г.                         гр.Балчик

В ИМЕТО НА НАРОДА

Балчишкият районен съд                                    граждански състав

На тринадесети март през две хиляди и осемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивелина Велчева

Секретар:

Прокурор: без

Като разгледа докладваното от районен съдия Ивелина Велчева

Гражданско дело № 206 по описа за …2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по предявена искова молба от ”БНП Париба Пърсънъл Файненс”ЕАД, гр.София срещу И.Д.Д. ЕГН********** за признаване за установено, че ищецът има вземания към ответника, произтичащи от договор за потребителски заем от 4.02.2015 г., в размер на сумата от 1 403,87 лв. главница по договор за потребителски кредит, ведно със законна лихва от датата на постъпване на заявлението до изплащане на вземането; сумата в размер на 499,57 лв., представляваща възнаградителна лихва по договора; сумата в размер на 92,40 лв., представляваща законна лихва за забава за периода от 20.06.2015 г. до 11.02.2016 г.

Претендират се и съдебно деловодни разноски.

Ответниците оспорват исковете като неоснователни.

Съдът след преценка на събраните по делото доказателства, направените доводи прие за установено следното:

Правната квалификация на иска е по чл.124 от ГПК.      

Ищецът твърди, че между него и наследодателя на страните има сключен договор за потребителски паричен заем от 4.02.2015 г., по силата на който ищецът му е отпуснал кредит в размер на 1 493,87 лв. По силата на договора, кредитополучателят е следвало да погаси заема на 24 месечни вноски, всяка по 86,52 лв. На 20.05.2015 г., ответникът е преустановил плащането по кредита, като до този момент били платени 2 бр. вноски. Кредиторът обявил кредита за предсрочно изискуем и уведомил длъжника на сочения от него адрес.

Ищецът подал заявление за издаване на заповед за изпълнение. Образувано било ч.гр.д. №87/2016 г. по описа на РС-Балчик. Приключило с положителен за ищеца съдебен акт.

В срока по чл. 414, ал. 2 от ГПК, длъжникът възразил писмено срещу заповедта за изпълнение на парично задължение.

Това мотивирало ищеца да предяви настоящите искове.

В хода на делото страните заплатиха търсените суми. В тоя смисъл е направеното признание от ищеца в молба от 12.03.2018 г.

С оглед изложеното и на осн. чл. 235 ал. 3 от ГПК, съдът следва да вземе предвид настъпилите след предявяване на иска правнорелевантни факти относно заплащане на търсените суми от ответниците и отхвърли исковете като неоснователни.

Проц.представител на ответниците потвърди, че ответниците са заплатили и дължите в това производство съдебно-деловодни разноски.

Воден от изложеното, съдът

 

                                               РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ исковете на ”БНП Париба Пърсънъл Файненс”ЕАД, гр.София срещу Н.Д.К. ЕГН**********; Г.Д. ДимитровЕГН**********; К.Д.М. ЕГН**********; Г.Д.Г. ЕГН**********; М.Д.Г. ЕГН**********; Т.Д.А. ЕГН**********; М.Д.Х. ЕГН********** за признаване за установено, че ”БНП Париба Пърсънъл Файненс”ЕАД има вземания към Н.Д.К.; Г.Д.Д.; К.Д.М.; Г.Д.Г.; М.Д.Г.; Т.Д.А.; М.Д.Х., произтичащи от договор за потребителски заем от 4.02.2015 г. между ”БНП Париба Пърсънъл Файненс”ЕАД, гр.София и наследодателя И.Д.Д. в размер на сумата от 1 403,87 лв. (хиляда четиристотин и три лева и осемдесет и седем ст.) главница по договор за потребителски кредит, ведно със законна лихва от датата на постъпване на заявлението до изплащане на вземането; сумата в размер на 499,57 лв.(четиристотин деветдесет и девет лева и петдесет и седем ст.), представляваща възнаградителна лихва по договора; сумата в размер на 92,40 лв.(деветдесет и два лева и четиридесет ст.), представляваща законна лихва за забава за периода от 20.06.2015 г. до 11.02.2016 г.

Решението подлежи на въвзивно обжалване пред Окръжен съд-Добрич в двуседмичен срок от връчването му.

 

        

 

                                                        СЪДИЯ:…………….