РЕШЕНИЕ

 

№…………….                                     13.04.2018 г.               гр.Балчик

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Балчишкият районен съд                           граждански състав

На тринадесети март през две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                          Председател: Ивелина Велчева

Секретар: Миглена Йорданова

Прокурор: без

Като разгледа докладваното от районен съдия Ивелина Велчева

Гражданско дело № 250 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е за съдебна делба и е във фазата на извършването й.

Със съдебно решение № 98/30.05.2017 г. и решение № 126/11.09.2017 г., съдът е допуснал до делба следния недвижим имот: дворно място с площ от 2 962 кв.м., имот с идентификатор 67951.501.155 по кад.карта на с.Соколово, ведно с построените в него жилищна сграда със застроена площ от 91 кв.м. и идентификатор 67951.501.155.1; стопанска сграда със застроена площ от 43 кв.м. с идентификатор 67951.501.155.2 и стопанска сграда със застроена площ от 42 кв.м. с идентификатор 67951.501.155.3 по кад.карта на с.Соколово между съделителите: П.Т.П. ЕГН**********, при квота 8/12 ид.ч.; М.И.Т., при квота 2/12 ид.ч.; В.П.Т.; Й.Т.П., при квота 1/12 ид.ч за всяка от тях.

По делото бе назначена съдебно – техническа експертиза относно поделяемостта на недвижимия имот и неговата оценка. В заключението, което не бе оспорено от страните и което съдът приема като компетентно изготвено, вещото лице определи стойността на имота общо в размер на 66 943 лв.

Съдът намира допуснатия до делба имот за реално неподеляем, поради голямото неравенство в дяловете; нормативно установените ограничения за площ и лице на поземлените имоти, както и реално ползваните части от жилищните постройки, което от своя страна, съобразно чл. 348 от ГПК налага постановяване на съдебно решение, с което да бъде изнесен на публична продан.

Неоснователно е искането на П.Т.П. и М.И.Т. за възлагане на жилищната сграда.

Съобразно чл. 349 ал. 2 от ГПК, ако неподеляемият имот е жилище, всеки от съделителите, които към момента на откриване на наследството е живял в него и не притежава друго жилище, може да поиска то да бъде поставено в негов дял, като дяловете на останалите съделителите бъдат уравнени в имот или в пари.

Претенциите за възлагане са направени своевременно, в първо открито съдебно заседание след влизане в сила на решението за допускане до делба на наследствения имот. Те са направени по отношение на жилищен имот, който е реално неподеляем.

Правото на възлагане възниква само за наследник, т.е. когато съсобствеността е възникнала само от наследяване. Придобилият  по силата на сделка идеална част от жилище няма основание да го получи, както е по отношение на П.Т.П., получил по силата на дарение идеална част от имота от Й.П.Г.. Към момента на дарението същият не е притежавал качеството наследник, защото неговия баща Т.П.Т. е бил жив.

Не са налице и условията за възлагане и по отношение на М.И.Т., т.к. същата притежава друго жилище-самостоятелен обект, като неоснователни са възражения й, че то се ползва от нейни близки. В тоя смисъл са договор за доброволна делба на недвижим имот от 3.11.2005 г. и съдебно решение от 7.01.2003 г. на РС-Плевен.

Страните претендират разноски по делото, които следва да им се присъдят съобразно чл. 355 от ГПК.

Воден от изложеното, съдът

 

                                                Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА да се изнесе на публична продан като реално неподеляеми следните недвижими имоти:

дворно място с площ от 2 962 кв.м., имот с идентификатор 67951.501.155 по кад.карта на с.Соколово, ведно с построените в него жилищна сграда със застроена площ от 91 кв.м. и идентификатор 67951.501.155.1; стопанска сграда със застроена площ от 43 кв.м. с идентификатор 67951.501.155.2 и стопанска сграда със застроена площ от 42 кв.м. с идентификатор 67951.501.155.3 по кад.карта на с.Соколово Получената от продажбата сума да се разпредели между съделителите по следният начин:

1.     П.Т.П. ЕГН********** да получи 8/12 ид.ч. от продажната цена;

2.     М.И.Т. да получи 2/12 ид.ч. от продажната цена;

3.     В.П.Т. да получи 1/12 ид.ч от продажната цена;

4.     Й.Т.П., да получи 1/12 ид.ч от продажната цена.

Първоначалната оценка на имотите е 66 943 лв.(шестдесет и шест хиляди лева и деветстотин четиридесет и три лева)

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на П.Т.П. ЕГН********** за възлагане на жилищна сграда, със застроена площ от 91 кв.м. и идентификатор 67951.501.155.1 по кад.карта на с. Соколово, община Балчик.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на М.И.Т. за възлагане на жилищна сграда, със застроена площ от 91 кв.м. и идентификатор 67951.501.155.1 по кад.карта на с. Соколово, община Балчик.

ОСЪЖДА П.Т.П. ЕГН********** да заплатят в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС-Балчик сумата в размер на 1 785, 15лв.(хиляда седемстотин осемдесет и пет лева и петнадесет ст.), представляваща държавна такса върху стойността на дяла.

ОСЪЖДА М.И.Т. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС-Балчик сумата в размер на 446, 29 лв.(четиристотин четиридесет и шест лева и двадесет и девет ст.), представляваща държавна такса върху стойността на дяла.

ОСЪЖДА В.П.Т. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС-Балчик сумата в размер на 223,14 лв. (двеста двадесет и три лева и четиринадесет ст.), представляваща държавна такса върху стойността на дяла.

ОСЪЖДА Й.Т.П. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС-Балчик сумата в размер на 223,14 лв. (двеста двадесет и три лева и четиринадесет ст.), представляваща държавна такса върху стойността на дяла.

ОСЪЖДА П.Т.П. ЕГН********** да заплати на М.И.Т. сумата в размер на 195 лв.(сто деветдесет и пет лв.), представляваща направените по делото разноски, съобразно стойността на дела.

ОСЪЖДА В.П.Т. да заплати на М.И.Т. сумата в размер на 30 лв. (тридесет лв.), представляваща направените по делото разноски, съобразно стойността на дела.

ОСЪЖДА Й.Т.П. да заплати на М.И.Т. сумата в размер на 30 лв. (тридесет лв.), представляваща направените по делото разноски, съобразно стойността на дела.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд- Д.в двуседмичен  срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                                СЪДИЯ:….