Контакти

 • Адрес: гр.Балчик, ул."Стара планина" № 2, п.к. 9600, E-mail: balchik_rs@abv.bg
 • E-mail  за изпращане на призовки и съобщения по ГПК : rsb_delovodstvo@abv.bg
 • E-mail Съдебно изпълнителна служба bonev2011@gmail.com
 • Факс администрация: 0579 97842, Факс деловодство: 0579 97843
 • Телефони:
Председател - Ив.Велчева:
0579 72620, 0884 629 428
 
Зам. Председател - Ц.Иванов:
0579 72620, 0884 629 428
 
Съдия - Г.Георгиев:
0579 72509, 0884 681 799
 
Съдия - Д.Игнатова:
0579 72896, 0884 680 353
 
Съдия по вписванията - Кр.Господинов:
0579 74883, 0884 680 623
 
Държавен съдебен изпълнител - Т.Бонев:
0579 74883, 0884 680 623
Гл. Счетоводител, Човешки ресурси:
0579 72824, 0884 680 539, 0888 963 416
 
Деловодители:
0579 75044, 0884 679 253, 0882 741 886
 
Съдебни секретари:
0882 749 760
 
Призовкар, Системен администратор:
0882 730 876
 
Регистратура:
0882 707 534
 
БюроСъдимости "Съдебно изпълнение":
0882 707 534

Банкови сметки

 • За държавни такси:
BG60 CECB 9790 31G3 0625 00
 • За вещи лица:

BG67 CECB 9790 33G3 0625 00

 • Съдебно изп.служба:

BG67 CECB 9790 33G3 0625 00

 • BIC код : CECBBGSF
 • Банка: „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна.
 • Районен съд - Балчик уведомява потребителите на съдебни услуги, че могат да ползват ПОС терминалните устройства за плащане на държавни такси (вкл. свидетелство за съдимост), глоби и разноски в полза на съда, както и да внасят депозити по граждански, наказателни и изпълнителни дела за гаранции, за вещи лица, за  особени представители и за свидетели.