Справки за дела

Разпределението на делата между съдиите се извършва на принципа на случайния подбор и според поредността на постъпването на делата.

Забележка:Всяка справка е обща за видовете дела - обединява граждански и наказателни дела.

 

 

 
 
  • legalacts1.png
  • * С писмо на ВСС от 23.02.2010г. делата се публикуват и в  ЦУБИПСА /Централен Уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове/, където може да бъде намерена информация за движението на делата, по които има постановени съдебни актове на Районен съд-Балчик. Съдържанието се актуализира ежедневно.
 

 

     За получаване на достъп до информацията за съдебните дела е необходимо:
     -  Клиентът да е юрист или да е страна по дело.
     - Клиентът да е регистриран като потребител на уеб портала с потребителско име и парола.
    Само за РС-Балчик за достъп до информация за дело допълнително се изисква :
     - Въвеждането на ЕГН или БУЛСТАТ/ЕИК на страна по делото.
     - Страната по дело да е регистрирана в деловодната система на съда с ЕГН или БУЛСТАТ/ЕИК.
 
 
  • Проверка статус на УЕП yep.jpg
  • Достъп до средства, необходими за извършване на проверка на електронните подписи, заедно с информация за тяхното използване.