ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

 • Свидетелството за съдимост е официален документ, издаван от съда, който съдържа информация за криминалното минало на дадено физическо лице.
  Изисква се при постъпване на работа. Също при кандидатстване за получаване на определени разрешителни - за притежание на оръжие, за търговия с ценни книжа и др., както и при регистриране за упражняване на определени професии, като адвокат, лекар, архитект.

 • За да се получи:
  Свидетелството за съдимост се издава от Районния съд по месторождение на лицето. Заявлението за издаване на свидетелство за съдимост може да бъде подадено и чрез районен съд по местоживеене на заявителя.

 • Заявлението трябва да съдържа следната информация:
  Трите имена и адреса на заявителя, Гражданство, Единен граждански номер
  Трите имена на майката и бащата на заявителя, Дата на раждане,
  Място на раждане, Причина, поради която се иска свидетелство (напр. кандидатстване за работа).
 • Формуляр може да изтеглите от тук или ще Ви бъде предоставен безплатно на място в  бюро "Съдимост".
 • Заедно със заявлението задължително се представят:
  - лична карта, акт за раждане, удостоверение за наследници, ако се иска свидетелство за починал роднина
  (Ако свидетелството за съдимост е за роднина, се изисква изрично писмено пълномощно. Когато се иска свидетелство за съдимост за други лица, се изисква изрично нотариално заверено пълномощно.)
  - документ за внесена по банков път държавна такса.

 • Съдът трябва да издаде свидетелство за съдимост в срок до 3 дни от подаване на заявлението. Ако заявлението е подадено в съд, различен от съда по месторождение на молителя, срокът е седемдневен. 

Районен съд - Балчик уведомява потребителите на съдебни услуги, че могат да ползват ПОС терминалните устройства за плащане на държавни такси (вкл. свидетелство за съдимост), глоби и разноски в полза на съда, както и да внасят депозити по граждански, наказателни и изпълнителни дела за гаранции, за вещи лица, за  особени представители и за свидетели.