Обяви за работа

РАЙОНЕН СЪД - БАЛЧИК

КОНКУРС ЗА РАБОТА

Обявата е публикувана във вестник „ 24 часа“ бр.157/12.06.2019 г., поставена на информационното табло и публикуванa на интернет страницата на РС-Балчик на 12.06.2019г.

 

 
На основание заповед №130/7.05.2019 г. на председателя на Районен съд – Балчик се обявява конкурс за заемане на длъжността „Съдебен деловодител - регистратура” – 1 /една/ щатна бройка
 
Кратко описание на длъжността: Съдебният деловодител – регистратура приема и регистрира входящата кореспонденция; експедира изходящата кореспонденция; осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция; разпределя и направлява постъпилата поща, изпълнява и други задължения свързани с документооборота и административното обслужване, възложени от административния ръководител на съда или административния секретар.
 
Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
Лицето, кандидатстващо за длъжността „Съдебен деловодител - регистратура“, трябва да: е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; е навършило пълнолетие; не е поставено под запрещение и да не страда от психическо заболяване; не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; да отговаря на изискванията за заемане на длъжността съгласно чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ - да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; да не е съветник в общински съвет; да не е народен представител; да не заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия; да притежава  минимална степен на завършено образование – средно. Трудов стаж не се изисква.
При встъпването си в длъжност, съдебният служител е длъжен да подава пред работодателя декларации чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
 
Специфични изисквания за заемане на длъжността “Съдебен деловодител -регистратура ” съгласно чл. 140, ал. 1, т. 3 от ПАС: Отлични познания по стилистика, правопис, граматика и пунктуация;. Отлични умения и познания по общи деловодни техники, на съвременни офис - процедури, работа със стандартно офис – оборудване; Много добри  комуникативни и организационни умения; Много добри умения за работа в екип;. Познаване на Етичния кодекс на съдебните служители;. Познаване на основните задължения на длъжността „Съдебен деловодител-регистратура“; Познаване на Правилника за администрацията в съдилищата.
 
Минимален размер на основната заплата за длъжността  „Съдебен деловодител-регистратура“  
708,00лв. (683 лв. + 25 лева ранг)
Начин на провеждане на конкурса:
Първи етап - разглеждане на документите на кандидатите и допускането им до следващите етапи на конкурса (ако отговарят на посочените изисквания). Втори етап - практически изпит за проверка на познанията на кандидатите по стилистика, правопис, граматика и пунктуация, който ще се проведе по предварително определен и обявен регламент. Трети етап - устен изпит, който ще се проведе чрез задаване на еднакви за всички кандидати въпроси, предварително подготвени от комисията.
Оценяването на кандидатите ще се извърши по шестобалната система. Окончателната оценка на всеки кандидат ще се формира като средноаритметична стойност на неговите оценки от практическия изпит и от устния изпит. Крайната оценка ще се закръгля до втори знак след десетичната запетая. За успешно издържал конкурса ще се счита кандидат, получил оценка не – по ниска от добър 4,00.    
 
Необходими документи, които следва да бъдат представени лично от кандидата за длъжността „Съдебен деловодител-регистратура“ или чрез пълномощник (представя се пълномощно):
1. Писмено заявление за участие в конкурс – по образец;
2. Автобиография – тип CV – подписана от кандидата;
3. Актуално свидетелство за съдимост - оригинал;
4. Медицинско свидетелство за започване на работа – оригинал;
5. Медицинско удостоверение  от Център за психично здраве;
6. Копия от документи за придобита образователно – квалификационна степен (заверени за вярност от кандидата);
7. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж (заверени за вярност от кандидата);
8. Декларация от кандидата, че е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; е пълнолетен;  не е поставен под запрещение;  не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер; не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност  – по образец;
9. Декларация за обстоятелствата по чл.107а, aл.1 от KT – по образец;
10. Декларация/съгласие за обработване на лични данни – по образец;
11. Пълномощно за подаване на документи /в случай, че това не се прави лично от кандидата/;
12. По преценка на кандидата могат да се подават и други свидетелства, сертификати и документи, които доказват квалификацията и уменията му за обявената длъжност, препоръки от предишни работодатели.
Документите по образец следва да бъдат изтеглени от интернет страницата на съда Обяви за работа и коректно попълнени.
 
Срок на подаване на документи – 17,00 часа на 16.07.2019 година. При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя типовата длъжностна характеристика за длъжността „Съдебен деловодител-регистратура“. Получаването на длъжностната характеристика следва да се удостоверява писмено от кандидата/пълномощника в заявлението за участие в конкурса.
 
Място за подаване на документите за участие: служба „Регистратура" при Районен съд – Балчик, град Балчик, ул. „Стара планина“ № 2, стая 207, етаж 2.
Подаването на документите се извършва лично или чрез пълномощник (представя се пълномощно).
 
Общодостъпните места, на които ще се обявяват съобщения във връзка с конкурса: информационното табло на партерния етаж на Съдебната палата - Балчик и електронната страница на Районен съд - Балчик. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат поставени на посочените общодостъпни места не по – късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса. В списъка на допуснатите кандидати ще се посочат датата, началния час и мястото на провеждане на втория и третия етап от конкурса.
 
Информираме Ви, че данните които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на Закона за защита на личните данни. Районен съд – Балчик се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.

 

Документи за участие:

1. Заявление за участие в конкурс за длъжността „Съдебен деловодител - регистратура

2. Декларация по чл. 136 от Правилника  за администрацията в съдилищата

3. Декларация за защита на личните данни

4. Декларация по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда

5. Длъжностна характеристика за длъжността „Съдебен деловодител - регистратура

6. Правилник на администрацията в съдилищата

7. Етичен кодекс на съдебните служители