text
 

Информация за дейността на Районен съд – Балчик за 2018 г.

През периода 1.01.2018 г. – 31.12.2018 г. са постъпили общо 1375 дела, от които 956 граждански дела, 233 наказателни дела и 186 административно-наказателни дела.

Тенденцията от предходните години за ръст на гражданските дела и в частност на заповедните производства и гражданските дела по общия ред се запазва.

През 2017 г. броят на заповедните производства е бил 546, а през 2018 г. - 679. В края на 2017 г., Гражданско-процесуалният кодекс претърпя промяна като влязоха в сила нови разпоредби, касаещи заповедните производства. Постави се край на възможността да бъдат издавани изпълнителни листи при невръчена заповед за изпълнение на длъжника(връчени чрез залепване на уведомление), както и да бъдат отхвърляни заявленията на кредитори при констатирани нередовности. Новелите на закона дават шанс на длъжник, който е изпълнил задължението си да възрази срещу заповедта за изпълнение, както и да представи доказателства за това, а кредиторът да представи своето становище по възражението. Задължителна част от работата на съда по тези производства е прилагане на практиката на Евпорейския съд и европейското законодателство, по специално Директива 93/13/ЕИО. Съдът служебно проверява за това дали предявеното със заявлението вземане не произтича от неравноправна клауза. В тези случаи заявленията в тази им част се отхвърлят. Заявителят има възможност да претендира вземането си в хода на общото исково производство, което гарантира състезателност и равнопоставеност на двете страни.

202 броя са образуваните граждански дела по общия ред. В сравнение с предходните години облигационните, установителните, вещните искове, исковете за делба и тези по Кодекса на труда запазват своя относителен дял спрямо общия брой. 37 броя дела са по Сeмейния кодекс (развод, определяне на родителки права, издръжка, лични контакти). При облигационните искове се наблюдава увеличаване на исковете образувани по Кодекса на застраховането. Особено притеснително през последните две години е увеличаване броя на делата образувани по Закона за защита от домашното насилие. През 2015 г. тези дела са били 8, през 2016 – 7, а 2017 г. техния брой достига до 14, през 2018 – 11.

Образуваните наказателни дела от общ характер са 76, с най-висок дял са делата за извършени общоопасни престъпления - 41 дела, от които 39 броя са делата образувани за престъпление по чл. 343 б НК; делата за престъпления против собствеността – кражби и грабежи са 17 броя; делата за престъпления против стопанството – 8 броя ; делата за престъпления против личността (телесни повреди) – 3 броя. Със споразумение са приключили 66 броя наказателни дела, а с присъда – 10 дела. Образуваните наказателни дела от частен характер са 5, по чл.78а НК – 9; частни наказателни дела от досъдебното производство са 70 броя – одобряване на претърсване и изземване, жалби срещу постановления на Районна прокуратура за прекратяване/частично прекратяване на наказателни производства, разпити пред съдия на подсъдим/свидетел и др.

Тенденцията на увеличаване на производствата за принудителни медицински мерки се запазва, като през 2018 г. тези дела са 25.

От образуваните общо 186 административно-наказателни дела най-многобройни са образуваните по жалби срещу наказателни постановления издадени от КАТ – 60 броя; срещу наказателни постановления издадени от НАП – 17 броя; срещу наказателни постановления издадени от Кмета на община Балчик – 16 броя. Производствата по Указа за борба с дребното хулиганство са 2 броя.

Издадените свидетелства за съдимост са 1331 бр., а справките за съдимост – 468.

Крайните съдебни актове, постановени от РС Балчик се публикуват редовно и при спазване Закона за защита на личните данни на страницата на съда и във Единния портал за електронно правосъдие.

Полезна информация, съдебни бланки, информация касаеща страните и гражданите относно насрочени, приключили дела можете да намерите на https://rsbalchik.info.

text

Асоциация „Прозрачност без граници“ отличи Районен съд - Балчик за предоставяната информация в услуга на гражданите

Асоциация „Прозрачност без граници“ отличи с грамота Районен съд - Балчик за водещата му роля сред районните съдилища в страната по показател „Информация в услуга на гражданите“, предоставяна на официалните интернет страница на институциите. Отличието е връчено по време на национална кръгла маса, организирана от „Прозрачност без граници“ в края на миналия месец в столицата, съобщи председателят на Районен съд - Балчик съдия Ивелина Велчева.

В рамките на форума са представени два иновативни инструмента за оценка на нивото на прозрачност и публичност в работата на съдилищата в страната: Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата и Карта на прозрачността на съдилищата в България.

Балчишкият съд е сред водещите в страната по показател „Информация в услуга на гражданите“ в Картата на прозрачността на съдилищата, която е изготвена след сравнително изследване на интернет страниците на районните, окръжните, административните, апелативните и върховните съдилища.

Проучването е направено в рамките на проект „Изработване и застъпничество за въвеждане на Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата - гарант за обществено доверие и граждански контрол върху системата на правораздаването“, изпълняван от Асоциация „Прозрачност без граници“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“.

text

Днес 08.02.2019 г. в Районен съд – Балчик бе ОДОБРЕНО постигнатото между прокурор ТОДОР ДИМОВ, подсъдимият П.К.П. и защитника му АДВ.С. от АК-Добрич, споразумение за прекратяване на наказателно производство по НОХД № 357/2018г. по описа на Районен съд – Балчик, по силата на което:

      ПОДСЪДИМИЯТ П.К.П. се признава за виновен за това, че: На 04.11.2017 г. около 01,30 часа в гр. Балчик, ЖК „Балик“, пред блок № 18, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - нарушил физическата неприкосновеност, като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на власт - бутнал младши инспектор Д.В.В. и нанесъл удари по ръцете и одраскал по показалеца на лявата ръка младши експерт В.И.И., и двамата полицаи при РУ на МВР Балчик, изпълняващи задълженията по опазване на обществения ред – престъпление по чл. 325, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК.

      За извършеното престъпление на подсъдимият П.К.П. за престъпление по чл. 325, ал. 2, във вр. с ал. 1, във вр. чл.55, ал.1, т.2, б.”б" от НК, ПРИЕМА ДА МУ СЕ НАЛОЖИ НАКАЗАНИЕ - ограничителни мерки за контрол и въздействие, без лишаване от свобода /ПРОБАЦИЯ/ по чл. 42а от НК, а именно мерките предвидени в чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК:

     - по чл.42а ал.2 т.1 от НК- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице в периодичност ДВА пъти седмично;

    - по чл.42а ал.2 т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;

text

  1. На 30.01.2019 г. Районния съд - Балчик ОДОБРИ постигнатото писмено споразумение, сключено между прокурор ТОДОР ДИМОВ при Районна прокуратура гр. Балчик, представляван в съдебно заседание от прокурор ЦВЕТЕЛИНА КУМАНОВА при РП-Балчик, подс. Р.Д.Р. и АДВ.Д. ***, защитник на подсъдимия, за прекратяване на наказателното производство, по силата на което:

       ПОДС. Р.Д.Р. , СЕ ПРИЗНА  ЗА ВИНОВЕН за това, че на 06.12.2018 г. в гр. Балчик, по ул. „Черно море, в посока площад „21-ви Септември“, в условията на повторност е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Форд Мустанг” с peг. № В ****ВТ, след употреба на наркотични вещества - метамфетамин и амфетамин, установено по надлежния ред, ПОРАДИ КОЕТО И НА ОСНОВАНИЕчл. 343б, ал. 4, вр. с ал. 3, вр. с чл. 28, ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му се наложи наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ месеца.

      На основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗИНЗС му се определи строг режим за изтърпяване на наказанието.

     На основание чл. 55, ал. 3 от НК, не наложи на подс. Р.Д.Р.,  наказанието „Глоба”, което законът е предвидил наред с наказанието лишаване от свобода.

     На основание чл. 343г, вр. с чл. 37, ал.1, т. 7 от НК, на подс. Р.Д.Р., СЕ НАЛОЖИ наказание “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 8/осем/ месеца.

     На основание чл. 59, ал. 4 от НК, на подс. Р.Д.Р., при изпълнение на наказанието лишаване от право за управление на МПС, приспада времето, през който е бил лишен по административен ред от възможност да управлява МПС, считано от 06.12.2018 г. 

text

Балчишкият районен съд на 24.01.2019 г. ОДОБРИ постигнатото коригирано писмено споразумение, сключено между прокурор ТОДОР ДИМОВ при Районна прокуратура гр. Балчик, подс. И.Г.Г. и АДВ. К. ***, защитник на подсъдимата, за прекратяване на наказателното производство, по силата на което:

      ПОДС. И.Г.Г.  СЕ ПРИЗНА ЗА ВИНОВНА, за това , че за времето от 09.05.2017 г. до 26.10.2017 г. в с. Змеево, общ. Балчик от Пощенска станция - с. Змеево, общ. Балчик, ул. „Пирин“ № ЗБ, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице - „служител на гише в пощенска станция“ в „Български пощи“ ЕАД, РУ „Североизточен район“, ОПС — Добрич, ПС — Змеево, по силата на трудов договор № 61/09.05.2017 г., назначена в ПС - Змеево, общ. Балчик, представлявано от МОЛ Г.Н.Я.от гр. Варна, по който й е издадена длъжностна характеристика, в която е включено задължението да приема и изплаща суми по пощенски, телеграфни, пенсионни и международни записи и договори по възложителство, изплащане на пенсии на гише и по домовете, отчитане ежедневно всички парични постъпления и изготвяне на приходно- разходни документи, получаване на парични средства, е присвоила чужди пари - на обща стойност 1027,96 лева - собственост на „Български пощи“ ЕАД, представлявано от Г.Н.Я.от гр. Варна, връчени й в това й качество, които са й били поверени да ги пази и управлява, като до приключване на наказателното производство, присвоените пари/1027,96 лева/ са внесени в „Български пощи“ ЕАД, ПОРАДИ КОЕТО И НА ОСНОВАНИЕ чл. 205, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 201, вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, и чл. 54, ал. 1 от НК ПРИЕ  ДА Ѝ БЪДЕ НАЛОЖЕНО НАКАЗАНИЕ„ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 (ТРИ) МЕСЕЦА, което наказание на основание чл. 66, ал. 1 от НК, отложи с изпитателен срок от 3 (ТРИ) ГОДИНИ.

      Възпитателната работа по време на изпитателния срок се възлага на районния инспектор по местоживеене на подс. И.Г.Г.